The Beresford  -  

5 Adelphi Rd, Paignton, Devon, TQ4 6AW

Distance  Distance from The Beresford to Paignton is approx 0.19miles  Paignton centre is approx 0.19 miles